0. klasse og førskolen på Forberedelsesskolen

Forberedelsesskolen er en lille skole, der vægter tæt kontakt mellem skole og hjem. For os er det vigtigt, at eleverne får en tryg skolestart i overskuelige omgivelser med engagerede voksne. Allerede fra første færd vægtes faglighed og musik højt.
For at lette overgangen fra børnehave til skole og for at give de skoleklare børnehavebørn et alternativt tilbud tilbyder vi, at de pr. 1. april kan starte i vores førskolegruppe. I førskolegruppen arbejde vi med sproglig opmærksomhed, så de er godt klædt på til at starte i børnehaveklassen i august. Vi vægter det sociale højt, og børnene lærer deres klassekammerater godt at kende, så det er trygt at starte efter ferien. Vi vil endvidere gerne give børnene nogle gode fælles oplevelser med ture ud af huset.

Indhold i 0. klasse

Når man går i 0. klasse på Forberedelsesskolen, går man i skole i 25 lektioner om ugen. Udover børnehaveklasselæreren er der en assistent tilknyttet klassen.

I den daglige undervisning tager vi udgangspunkt i ”Fælles mål”. Vi arbejder særligt med sproglig opmærksomhed, matematik og billedkunst. En af skolens læsevejledere er tilknyttet klassen, og alle elever bliver screenet, for at vi kan opdage, hvis den enkelte elev har udfordringer, så vi kan sætte ind med en tidlig indsats. Desuden vægtes stimulering af dygtige elever, således at alle elever bliver udfordret fagligt. For at stimulere børnenes indlæringsevne mest muligt er det vigtigt, at børnene bevæger sig ofte. Derfor har vi idræt to timer om ugen og to timer BOOST, som er et fag, hvor vi bevæger os ude i ”vores” skønne park - Gethers Parken. På Forberedelsesskolen vægter vi musik højt, og allerede i 0. klasse har børnene to lektioner om ugen med en af skolens musiklærere. De optræder desuden til vores julematiné, Lindedag og til skolens fantastiske skolefest. Til skolefesten står 0. klasse og 5. klasse for den årlige skolekomedie, hvor alle både store og små elever samt deres forældre møder op og er med til at gøre aftenen uforglemmelig. Dette er med til at lære eleverne at stå frem foran en stor forsamling og øge deres selvværd.

Da det enkelte barns trivsel også er meget vigtig for indlæringsevnen, har vi meget fokus på de sociale relationer i klassen.

Forældresamarbejde

For at få det bedst mulige forældresamarbejde tilbyder vi – udover forældremøder- to årlige forældresamtaler, hvor vi taler om jeres barns trivsel i skolen og barnets faglige standpunkt. Derudover er I selvfølgelig velkomne til at rette henvendelse til os, og vi henvender os selvfølgelig til jer, hvis vi er bekymrede omkring jeres barns trivsel.

Optagelse på Forberedelsesskolen

Når jeres barn er skrevet op til skolen, bliver I forældre inviteret til et Åbent hus arrangement i august måned året før skolestart.

Til dette møde fortæller vi om, hvad det vil sige at gå på Forberedelsesskolen. Vi fortæller om skolens værdier, og vi fortæller om, hvordan det er at gå i 0. klasse her hos os. Vi fortæller også om vores tilbud om førskolegruppe.

I september/oktober måned bliver I indkaldt til en samtale sammen med jeres barn. Vi snakker med jer og jeres barn. Vi snakker også om børnehavens vurdering af barnets skoleparathed. Derfor er det vigtigt, at I har talt med børnehaven forinden. Vi afsætter 20 min. til samtalen. Dette giver jer en mulighed for at fortælle om jeres barn. Samtalen har selvfølgelig også det mål, at vi kommer til at kende jer forældre, og I får et kendskab til os, så vi får mulighed for at få afstemt vores forventninger til hinanden.

Når barnet er optaget, skal de to første måneders skolepenge betales for at sikre pladsen.

I februar måned kommer vi på besøg i jeres barns børnehave. Der bliver hilst på barnet, og barnets primære pædagog fortæller om barnets kompetencer efter jeres skriftlige accept. Dette gør, at vi har et større kendskab til jeres barn inden skolestart.

Endvidere bliver både børn og forældre inviteret til et fyraftensmøde på skolen inden start i førskolen. Mens I forældre får information om førskolegruppen, er jeres barn sammen med deres kommende klassekammerater, børnehaveklasselæreren og assistenten. 

Førskolegruppen

1. april er der mulighed for at jeres barn starter i vores førskolegruppe. Vi bestræber os på at give børnene nogle andre udfordringer end dem, de kender fra børnehaven. Nogle timer om ugen vil børnene være sammen med børnehaveklasselæreren. De vil så småt starte med at arbejde med emner, som man arbejder med i 0. klasse som f.eks. rim og remser, klappe stavelser og bogstaverne.  Børnene får også nogle musiktimer sammen med deres kommende musiklærer. De øvrige timer vil blive varetaget af SFO´en. Børnene lærer på den måde hinanden, skolen og de voksne godt at kende inden den rigtige skolestart.

0. klasse

Umiddelbart efter skolestarten bliver eleverne tilknyttet eleverne i 5 klasse. Dette giver en større tryghed og et bredere fælleskab. Dette kommer børnene til gavn på vores årlige sommerlejr for hele skolen. Endvidere er årets skolekomedie et fælles projekt mellem 5. klasse og 0. klasse.

Efter skolestart i august bliver I inviteret til et forældremøde. Her fortæller vi om, hvad vi mere specifikt skal lave i børnehaveklassen i dette skoleår. På dette møde bliver der også nedsat et forældreråd, der kan stå for forskellige sociale arrangementer for klassen.

Vi laver en sprogtest af alle børn, der starter i børnehaveklasse. Vi tester børnene i september og igen i april. Vi bruger efterfølgende testmaterialet til at tilrettelægge undervisningen, så den passer til barnets niveau.